1 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len “OÚ”)

 

Informácie a poučenie o právach v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Prevádzkovateľ strane.venezia.sk

 

Kamil Podhorský

 

zapísaná v živnostenskom registri Obv.úradu Martin po č.reg. 506-10685

 

s miestom podnikania 03802 Dolný Kalník 61

 

Prevádzkarne: Martin, Tolstého 35

 

IČO: 35392584

 

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok. Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.venezia.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby  vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

 

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

 

Ak ste nás oslovili, využili ste niektorú z našich služieb, alebo ste návštevníkom našej stránky www.venezia.sk . My vás týmto informujeme čo robíme s vašimi OÚ.

 

2.1 Kontaktný formulár

 

Pracujeme s osobným údajmi meno a priezvisko, email, telefónne číslo

 

2.2. Online prostredie

 

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach. Účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. – web obsahuje aj loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz. Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií: Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy INSTAGRAM: https://help.instagram.com/285881641526716?helpref=page_content LinkedIN:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy Google:http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

 

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané logá. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa.

 

  3 TRETIE STRANY

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám ako súdom, štátny a verejným orgánom, notárom, prípadne našim sprostredkovateľom, poskytovateľom technickej podpory, poskytovateľom nástrojom na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát

 

(Google Analytics, Adwords), softvérové vybavenie (Microsoft, Google), sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram, LinkedIn. V spoločnosti dbáme o to, aby sme minimalizovali poskytovanie vašich osobných údajov. V prípade, ak spracúvame OÚ prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme o to aby sme si vybrali sprostredkovateľov, ktorý spĺňajú požiadavky GDPR tzn. technické, organizačné a personálne.

 

4 DOBA SPRACÚVANIA

 

Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok. Počas doby 5 rokov a zmysle osobitných predpisov (zákon o účtovníctve).

 

 5 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

 

6 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

 

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook Pixel. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 

7 IP ADRESA

 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 

• IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),

 

• statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,

 

• dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

 

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

8. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

9 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 

  • Právo na opravu.

 

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a na doplnenie neúplných

 

  • Právo na výmaz.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

• OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

 

• dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

 

• dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,

 

• OÚ sa spracúvajú nezákonne,

 

• je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 

• sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov. Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie.

 

Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

  • Právo na prenosnosť údajov.

 

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak: – sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý jeneplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, – spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkam

 

  • Právo namietať

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

  • Odvolanie súhlasu

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

  • Právo na prístup k informáciám

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 

• účele spracúvania OÚ,

 

• kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,

 

• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 

• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,

 

• práve podať návrh na začatie konania,zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 

• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade bude informovať. Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej odpoveď a to spôsobom, akým požiadala dotknutá osoba alebo podľa jej požiadavky

 

  • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

 

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak sa cíti dotknutá na svojich právach. Návrh musí obsahovať: – údaje o navrhovateľovi – proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené – dôkazy na podporu tvrdení. Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

10 MÁTE OTÁZKY ?

 

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať

 

Prevádzkovateľ strane.venezia.sk

 

Kamil Podhorský

 

zapísaná v živnostenskom registri Obv.úradu Martin po č.reg. 506-10685

 

s miestom podnikania 03802 Dolný Kalník 61

 

Prevádzkarne: Martin, Tolstého 35

 

IČO: 35392584

 

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo: strane@venezia.sk / 043 4221100

 

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.